ПРОГРАМА

09:30 – 10:00Откриване на конференцията и регистрация
Нова конферента зала (огледална) в Северно крило (под паричния салон) на Софийския университет
10:00 – 10:20Откриващи думи: Кристина Христова: Коалиция за медийна грамотност
Проф. д-р Мадлен Данова – декан на Факултета по класически и нови филологии към Софийския университет „Св. Климент Охридски“
10:20 – 11:40Панел: „Преподаване на медийна грамотност: препятствия в практиката“

С участието на: 

Ралица Войнова, МОН*

Малък дискусионен панел с учители:
Петър Кънчев,
автор на образователни методики и образователен консултант, Илиана Борисова, 30 СУ „Братя Миладинови“, Теменужка Георгиева, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, Лилия Борисова, 90 СУ „Ген. Хосе де Сан Мартин“, Преслава Байчева, Prepodavame.bg

д-р Светла Петрова, национален координатор на PISA 
проф. дн Данаил Данов, преподавател по медийна педагогика, медиазнание и медийна грамотност, Софийски университет „Свети Климент Охридски“

Модератор: Антоанета Василева, член на УС на Коалиция за медийна грамотност и програмен координатор в Центъра за безопасен интернет
11:40 – 12:20Край на официалната програма
12:20 – 13:35Пет паралелни обучения на преподаватели от страната за преподаване на медийна грамотност чрез различни предмети в 10 клас – първа част
Нова конферентна зала
Първа и втора аудитория (Ректорат)
Аудитории 241 и 247 (Северно крило)
13:35 – 13:50Кафе пауза
13:50 – 15:00Пет паралелни обучения на преподаватели от страната за преподаване на медийна грамотност чрез различни предмети в 10 клас – втора част

*актуализирана на 24.01: участието на Ралица Войнова е отменено

За проекта:

Конференцията се организира от Коалицията за медийна грамотност и Софийския университет и отбелязва завършването на проекта проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, изпълнен от Коалицията за медийна грамотност в рамките на 18 месеца с финансова подкрепа в размер на €79,265.25, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство.

Проектът стартира през септември 2021 г. и включва национално пилотно тестване на учениците, осъществено през януари 2021 г., разработването на методика за развиване на дигитално-медийната грамотност на учениците в 10 клас през всички образователни предмети и подготовката на 200 учители от цялата страна.

В дългосрочен план проектът ще допринесе за цялостната промяна в начина на преподаване и ще повиши уменията на младите хора, необходими за критично, уверено, автономно, отговорно и активно взаимодействие с информация, медийно съдържание и комуникация онлайн.

Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието на методиката и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на методиката и на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

За обученията:

През декември и януари Коалицията за медийна грамотност организира обучения за преподаватели по общообразователни и специализирани предмети в гимназиален етап в средните училища в България по проекта “Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците”.

Обучението е тестово и след приключване на първия етап от тестването му Коалицията за медийна грамотност, Министерството на образованието и науката и Министерството на културата ще договорят параметрите за продължаването му като част от професионалното обучение на учителите.

Обучението стъпва върху методите за обучение на учители на Центъра за безопасен интернет, адаптирани спрямо възрастта на учениците в гимназиален етап и учебните им програми. В разработването на модула участват експерти в областта на училищната педагогика, медийната грамотност и онлайн преподаването.

Обученията съчетават теоретична подготовка и техническа компетентност, включват практически казуси и завършват с разработването на примерен урок според областта на преподаване на всеки учител.

Scroll to Top
Scroll to Top