Ресурси

 
 

Тук ще намерите информационни материали (плакати, брошури и др.) на български език на тема медийна грамотност с висока резолюция, които можете да разпечатате.

Концептуална карта на Европейската асоциация на зрителите EAVI, която илюстрира елементите (грамотности, способности), процесите, действията и понятията, които изграждат медийната грамотност в съвременното й разбиране, и връзките помежду им. Кликнете върху изображението, за да го видите в голям размер и/или изтеглите.

Медийната грамотност не бива да бъде разглеждана и  разбирана като изолирано или независимо умение. Напротив, медийна грамотност обединява, използва и развива редица други умения и форми на грамотност: грамотност за четене и писане, информационна грамотност, аудиовизуална грамотност, цифрова грамотност.

В ерата на постоянната глобална свързаност, цифровите медии и демократизирания достъп до информация, по които обществото на знанието се отличава от всички предшестващи го етапи в човешката цивилизация, медийната грамотност е condition sine qua non (условие, без което не може) на активното гражданство и пълноценното упражняване на правото на свобода на изразяване и правото на информация; тя е градивен елемент на демокрацията на участие и интеркултурния диалог.

Казано с думите на Вивиан Рединг – еврокомисар в продължение на 15 години (1999-2014) в комисията на Проди и в двете комисии на Барозу (с ресори образование и култура, информационно общество и медии и правосъдие, основни права и гражданство): „Днес медийната грамотност има толкова важна роля за активното и пълноценно гражданство, колкото е имала традиционната грамотност в началото на XIX век“ (Press release IP/06/1326, Brussels, 6 October 2006).

Основна разлика между мултиграмотността и конвенционалния възглед за грамотността е, че в перспективата на мултиграмотността грамотността не се ограничава до печатни или писмени форми на език, а включва множество начини на репрезентация, като музика, символи и образи.


Кликнете, за да видите постера в голям размер

Европейската рамка за цифрова компетентност DigComp е представена за първи път през 2013 г. и оттогава се използва при разработването на национални и международни политики и при проектирането и предоставянето на програми за развитие на цифрови умения в ЕС

Рамката на DigComp има 5 измерения:
Области на компетентност, разпознати като елементи от цифровата компетентност;
Дескриптори на компетентности и наименования, които съответстват на всяка област;
Нива на владеене на всяка компетентност;
Знания, умения и нагласи, приложими за всяка компетентност;
Примери за употреба относно приложимостта на компетентността за различни цели

 

 

 

 

 

Източник: Joint Research Centre’s Science for Policy report “DigComp at Work. The EU’s digital competence framework in action on the labour market: a selection of case studies“. Publication Office of the European Union. 2020. LuxembourgКликнете, за да видите постера в голям размер

Принципите, представeни в тази инфографика (адаптирана на български език от оригинала на UNESCO) са вдъхновени от Петте закона на библиотечната наука, предложени от С.Р. Ранганатан през 1931 година. Петте закона на медийната и информационна грамотност (MIL) са замислени като ръководства, заедно с други ресурси на UNESCO, за всички заинтересовани страни относно прилагането на MIL във всички форми на развитие. За повече контекст относно Петте закона на медийната и информационна грамотност вижте публикацията Медийна и информационна грамотност: Укрепване на човешките права, противодействие на радикализацията и екстремизма на UNESCO от 2016 година.

Информационна брошура за рисковете при общуването онлайн на Националния център за безопасен интернет, предназначена за тийнейджъри. Създадена с финансиране от OAK Foundation и по Механизма за свързване на Европа на Европейския съюз. Изтеглете брошурата в pdf формат от тук.

Как да откриваме фалшивите новини – информационен постер на International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA), създаден в сътрудничество с организацията за проверка на факти FactCheck.org. 2017. Адаптация на български език – Коалиция за медийна грамотност. Изтегли в PDF.

Медийна грамотност и дезинформация – постер на Debating Europe. 2020. Адаптация на български език – Коалиция за медийна грамотност. Отвори в реален размер.

Информационен постер на видовете подвеждащо медийно съдържание на European Association for Viewers Interests (EAVI) Media Literacy for Citizenship. 2017. Адаптация на български език – Коалиция за медийна грамотност. Изтегли в PDF.