logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците

Коалиция за медийна грамотност в партньорство с Център за оценяване в предучилищното и училищното образование (ЦОПУО) към Министерството на образованието започва проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”. Проектът, който стартира септември 2021 г., се изпълнява с финансовата подкрепа на Фонд Активни Граждани. Той е с продължителност 18 месеца и е на стойност €79,265.25 . 

Целта на проекта е да даде цялостна картина за уменията по медийна грамотност (МГ) на гимназистите и да подготви учителите за развитие на нужните умения на младежите.

През 2020 г. Коалиция за медийна грамотност разработи индекс и методика за измерване на уменията по МГ в училище. И двата инструмента получиха подкрепа от страна на Министерството на образованието и Министерството на културата и бяха апробирани в училищата към двете министерства. Методиката за измерване вече може да премине в следващ етап, а именно национално проучване на уменията по МГ, което да посочи дефицитите и да насочи усилията съобразно с тях. На база предварителното проучване и заложените умения в индекса проектът ще развие методика за преподаване на МГ през учебните програми и ще организира обучение за учителите. Целта е уменията по МГ да се развиват като интегрална част от целия образователен процес, независимо от преподавания предмет. 

Проектът ще даде цялостна картина за уменията по МГ и ще подготви учителите за развитие на нужните умения на младежите. По този начин МГ ще бъде развивана по интегрален начин – на база ясни данни за уменията и подготвени учители. В резултат на проекта, през образователната система в цялата страна, ще бъде повишена медийната грамотност на учениците в гимназиален етап.

В краткосрочен план проектът дава на МОН и МК конкретни инструменти за измерване на резултатите, на база на които да бъдат развивани националните политики за медийна грамотност в училище. Проектът ще подготви методика за преподаване на медийна грамотност през целия образователен процес, т.е. независимо от избрания предмети, по която ще бъдат подготвени минимум 200 учители. В дългосрочен план проектът ще допринесе до цялостна промяна в начина на преподаване и ще повиши МГ на учениците от горните класове, а именно младежите, които скоро ще станат активна част от обществото на държавата.

Този документ е създаден с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от Коалиция за медийна грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Scroll to Top
Scroll to Top