logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Защо развивам медийна грамотност в моята класна стая: Деляна Борисова – учител по английски език, победител в конкурса “Медийна грамотност през моя предмет”

 Съвременното обучение е фокусирано върху изграждането на т.нар. „супер умения“ на ХХI век, част от които са комуникативните и дигиталните умения, критическото мислене, креативността и сътрудничеството. В този смисъл, развиването на медийна грамотност е тясно свързано с формирането на тези умения като компонент на функционалната грамотност.

          Преподавайки чужд език, за мен е много важно учениците да осмислят неговата роля като средство за пълноценно общуване, за изразяване на самия себе си, за представяне на средата, в която растат, но също и за опознаване на нова и различна култура, традиции и поглед към света, за формиране на отношение по различни социално значими проблеми. Това предполага създаване на възможности за взаимодействие, екипна работа, изследователска, проучвателска и творческа дейност и споделяне. Тук важно условие е децата да бъдат осъзнати и етични потребители на информацията, чрез която се ориентират и разбират заобикалящия ги свят. Затова съм изключително благодарна, че бях част от обученията, организирани от „Коалиция за медийна грамотност“, тъй като ни дадоха възможност да открием как, без да отклоняваме фокуса от конкретните цели по определен учебен предмет, можем да ги съчетаем с последователно и непрекъснато надграждане на умения – за проучване на информация от различни източници и на различни езици; за проверяване и оценяване достоверността  на информацията и ориентиране дали конкретен източник е достатъчно надежден; за осъзнаване правата в медийното пространство, включително позоваването на различни източници и при какви условия могат да бъдат използвани от учениците като потребители; за осигуряване на безопасна работа в онлайн среда и много други.

                Не на последно място, важна е и възможността за формиращо оценяване при развиване на компонентите на медийната грамотност, което е предпоставка, чрез поощрение на вложения труд и конструктивни насоки, да се създаде положителна нагласа и мотивация за по–нататъшна работа в тази посока.

Деляна Борисова, старши учител по английски език в начален етап, СУ „Панайот Волов“ – гр. Шумен
Победител в конкурса “Медийна грамотност през моя предмет” с урочен план на тема: Пролетни празници и обичаи в България в DigComp област: Информационна грамотност

Заглавно изображение: undrey / Canva

Scroll to Top
Scroll to Top