logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Провеждане на обучения за учители за използване на методика за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците

Обновена на 9.12.2022:

Местата за всички обучителни сесии и на трите дати, на които ще се проведат обученията, са запълнени. Формулярите за записване са затворени – регистрацията е преустановена. Всички регистрирани участници ще получат допълнителна информация на имейла, с който са се записали, а тези, които ще участват онлайн, и връзка за присъединяване.

Въпроси относно обученията можете да отправяте както на info@old.gramoten.li, така и в Месинджър на Коалицията за медийна грамотност (вж. приставката в сайта).


През декември и януари Коалицията за медийна грамотност организира обучения за преподаватели по общообразователни и специализирани предмети в гимназиален етап в средните училища в България по проекта “Интегрален подход за развитие на дигитално-медийната грамотност на учениците”. Обученията са безплатни за участниците в тях, но местата са ограничени и е необходима предварителна регистрация. Осигурени са средства и за поемане на пътните разходи за преподаватели от населени места, различни от София, които желаят да преминат през обучението в неговата присъствена форма.

Обучението е тестово и след приключване на първия етап от тестването му Коалицията за медийна грамотност, Министерството на образованието и науката и Министерството на културата ще договорят параметрите за продължаването му като част от професионалното обучение на учителите.

Обучението стъпва върху методите за обучение на учители на Центъра за безопасен интернет, адаптирани спрямо възрастта на учениците в гимназиален етап и учебните им програми. В разработването на модула участват експерти в областта на училищната педагогика, медийната грамотност и онлайн преподаването.

Обученията съчетават теоретична подготовка и техническа компетентност, включват практически казуси и завършват с разработването на урок според областта на преподаване на всеки учител. Разработените уроци се изпращат до екипа на Коалицията за медийна грамотност за обратна връзка и необходими промени.

Обучението се провежда в две форми – изцяло онлайн и изцяло присъствено. Предвижда се сформирането на пет обучителни групи от по 20 участници, които желаят да преминат през онлайн версията на обучението и чиито обучителни сесии ще се проведат на 14 декември и на 17 януари. Също толкова групи и участници ще имат възможността да преминат през обучението в присъствена форма. Присъствените обучения ще се проведат на 28 януари. Мястото на провеждане на тези обучения ще бъде обявено в следващите седмици.

РЕГИСТРАЦИЯ

Обученията на учители са част от проекта “Интегрален подход за развитие на медийната грамотност на учениците”, който се изпълнява с финансова подкрепа в размер на €79,265.25, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на на Европейското икономическо пространство. Коалицията за медийна грамотност носи цялата отговорност за съдържанието и провеждането на обученията и при никакви обстоятелства не може да се приема, че програмата на обученията, както и съдържанието на настоящата покана, отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Scroll to Top
Scroll to Top