logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти

Име на проект: „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“
Изпълнител: Коалиция за медийна грамотност
Период: 29.01.2020 – 29.09.2020
Подкрепа: Фонд Активни граждани България, Схема за малки инициативи

Проектът „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ ще създаде единен национален индекс за умения по медийна грамотност в гимназиален етап и методика за измерването им. Целта е целенасочено и всеобхватно развитие на медийната грамотност в България – както през каналите на държавната училищна мрежа, така и през проекти на неправителствения сектор. Тази цел изисква обединяване на експертизата и ресурсите между различните организации на гражданското общество в подкрепа както на държавното образование, така и на неформалното обучение.

Индексът за умения по медийна грамотност за гимназиален етап ще стъпи на общо европейската рамка за компетенции по медийна грамотност (DigComp 2.1), но ще идентифицира необходимия обхват на знанията конкретно за гимназиален етап в училищата.

В рамките на изработването им КМГ ще събере основните организации, работещи по темата медийна грамотност, за обединяване на експертизата и разбиранията по отношение на тази тема.

Защо го правим?

Медийната грамотност в България продължава да бъде на едно от най-ниските нива в Европа според индекса на Институт отворено общество-София за 2018. В същото време на ниво Европейския съюз тя е призната като ключово умение за 21 век и е намерила своето място в ревизираната Директива за аудиовизуални услуги (ЕС/1808). Създадена е и общоевропейска рамка за ключовите компетенции по медийна грамотност. МОН засегна бегло въвеждането на медийната грамотност в училищата, като основните обучения идват от неправителствени организации (основно членове на КМГ), които работят паралелно за развитие на необходимите умения, основно с ученици от гимназиален етап. В същото време обаче няма единна национална рамка, към която да реферират както учебните предмети в училищата, така и проектите на неправителствения сектор. Това налага създаването на индекс за основните умения и методика за измерване, в полза както на членовете на КМГ за по-целенасочена работа по темата, така и на МОН. Предвид факта, че мнозинството от неправителствените организации работят с гимназисти за развиване на медийната им грамотност, първият етап от стратегията на КМГ за индекс на уменията ще обхване именно този етап от държавното образование.

Кой се очаква да се ползва от проекта?

Индексът и методиката ще бъдат предоставени конкретно на Министерството на образованието и науката. Целта на работната група е да изработи национална концепция за прилагането на общоевропейската рамка. С добавянето на индекса и методика МОН ще има и конкретни инструменти за привеждане на рамката в училищата. Продуктите на проекта обаче са основно насочени към гражданския сектор, който в момента полага разнопосочни, в много случаи и конкуриращи се усилия по отношение на медийната грамотност. Целта е през проекта да бъде подпомогнат и обединен именно този сектор, който до голяма степен е независим от конюнктурните промени на държавно ниво. КМГ обединява основните организации, които от години работят по темата, което ще улесни и процеса на съгласуване на индекса и методиката.

Какви са дейностите?

Създадените индекс и методика за измерване на умения по медийна грамотност за гимназиален етап ще бъдат изпратени за съгласуване с всички организации, работещи по темата медийна грамотност и експертите от МОН. След валидирането им те ще бъдат тествани в 5 училища в страната. Резултатите от проекта ще бъдат представени на събитие през септември 2020 г.


Проектът „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ е целенасочено и всеобхватно развитие на медийната грамотност в България – както през каналите на държавната училищна мрежа, така и през проекти на неправителствения сектор.

\"\"

Този интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Коалицията за медийна грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази уебстраница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Scroll to Top
Scroll to Top