logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Подобряване на цифровите умения и компетентности – стратегическа цел и в Плана за действие в областта на цифровото образование на ЕК за 2021—2027 г.

Правителствата, институциите за образование и обучение, частният сектор и обществеността трябва да бъдат ангажирани в насърчаването на висококачественото и приобщаващо цифрово образование, а политиките в областта на цифровото образование да бъдат по-добре свързани, като ЕС може да допринесе за осъществяването на тази дейност на всички равнища. Това се казва в Съобщението на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и Комитета на регионите от 31 септември 2020 година План за действие в областта на цифровото образование за 2021—2027 г. Приспособяване на образованието и обучението към цифровата ера.

>> Граждански сектор, бизнес, институции, медии и международни организации си дадоха среща на национална конференция за медийната грамотност

Планът за действие стъпва върху два стратегически приоритета: насърчаване на развитието на високоефективна екосистема за цифрово образование и подобряване на цифровите умения и компетентности, необходими за цифровата трансформация, в т.ч. допълнителни умения като адаптивност, умения за комуникация и сътрудничество, решаване на проблеми, критично мислене, творчество, предприемачество и готовност за учене.

>> Digital Economy and Society Index 2020: България отново е на последно място в ЕС

До края на 2021 г. ЕК ще предложи препоръка на Съвета относно онлайн и дистанционното учене в основното и средното образование.  Това ще спомогне за постигането на общо разбиране на равнището на ЕС относно подходите, необходими за провеждането на дистанционно, онлайн и смесено учене, което е ефективно, приобщаващо и ангажиращо. По първия приоритет са планирали още разработването на европейска рамка за съдържание, предназначено за цифровото образование, и на европейска платформа за обмен, предназначена за споделяне на сертифицирани онлайн ресурси под формата на масови отворени онлайн курсове и за свързване на съществуващите образователни платформи.

Преподаватели се нуждаят от помощ за усвояването на цифровата педагогика и придобиване на умения за използване на цифрови инструменти, в това число достъпни и помощни технологии и цифрово съдържание. Те ще бъдат подкрепени посредством академията за учители по програмата „Еразъм“ и разработвания онлайн инструмент за самооценка на учители, основан на Европейската рамка за цифрова компетентност на преподавателите (DigComp), за установяване на силните и слабите страни на училището по отношение на използването на технологии.

>> DigCompEdu CheckIn – инструмент за самооценка на преподаватели

През 2019 г. една пета от младежите в Европа са заявили, че нямат основни цифрови умения, като младежите с ниско ниво на образование са три пъти по-склонни да останат със слаби цифрови умения, отколкото връстниците им с по-високо ниво на образование. Това пречи на много млади хора да участват пълноценно на пазара на труда. Същевременно четири от всеки десет са на мнение, че критичното мислене, медиите и демокрацията не се „преподават достатъчно“ в училище, казва се още в съобщението. Във връзка с установените проблеми и дефицити Европейската комисия поставя акцент във втория стратегически приоритет, свързан с цифровите умения и компетентности, върху осигуряването на по-активна помощ за учащите да развиват способността си да подхождат критично, да филтрират и да оценяват информацията, по-специално да откриват дезинформацията и да управляват претоварването с информация, както и да развиват финансова грамотност.

>> Приключи тестовото проучване на първата методика за измерване на медийната грамотност на българските гимназисти

Европейската комисия ще предприеме конкретни действия за подобряване на развиването на цифрови компетентности, сред които:

  • Разработване на общи насоки за учителите и образователния персонал с цел насърчаване на цифровата грамотност и справяне с дезинформацията чрез образование и обучение.
  • Актуализиране на Европейската рамка за цифрови компетентности с оглед включване на уменията в областта на изкуствения интелект и уменията, свързани с данните.
  • Разработване на Европейски сертификат за цифрови умения, който може да бъде признат и приет от правителствата, работодателите и други заинтересовани страни в цяла Европа.

Подобряване на мониторинга и предоставяне на подкрепа за международното събиране на данни за цифровите умения на учениците чрез участие в международното проучване на компютърната и информационната грамотност (ICILS) с цел по-добро осмисляне на пропуските и укрепване на фактологичната база за действията за отстраняване на тези пропуски.

За подобряване на сътрудничеството в областта на цифровото образование на равнището на ЕС Комисията ще създаде Европейски център за цифрово образование, а чрез инициативата „Европейски университети“ в сферата на висшето образование ще се разработят виртуални и реални междууниверситетски кампуси в ЕС.

>> Проучване показва, че дистанционното обучение не е довело до развитие на медийна грамотност сред учениците

Заглавно изображение: European Commision > How SELFIE works

Scroll to Top
Scroll to Top