logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти на Коалицията за медийна грамотност

Първата за България методология за оценяване на дигитално-медийните умения на гимназисти вече е достъпна за сваляне от тук. Методологията е реализирана по проекта „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“, изпълнен от Коалицията за медийна грамотност чрез финансиране от Схемата за малки инициативи на Фонд Активни граждани България и с подкрепата на Министерството на образованието и науката. Тя представлява интегриран инструмент за ефективно противодействие на дезинформацията и е съвместна разработка на Петър Кънчев (Безопасен интернет), Ралица Ковачева (СУ “Св. Климент Охридски”), Юлия Мишкова (Заедно в Час) и д-р Светла Петрова.

Методологията е апробирана сред 600 ученици от 10 клас от цялата страна и от различни видове училища, в т.ч. профилирани и професионални гимназии. Тестовите единици са включени като приложение в първия файл (Методологията), заедно с критериите за оценка на дигитално-медийните компетентности и коментари на проф. Огнянова и д-р Светла Петрова. Психометричният анализ на задачите от апробацията на тестовите единици на Проф. Кирил Банков можете да изтеглите от тук.

\"\"

Проектът „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ се изпълнява с финансова подкрепа в размер на 9 900 евро, предоставена от Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по линия на Финансовия механизъм на ЕИП. Основната цел на проект „Индекс и методика за проучване на умения по медийна грамотност за гимназисти“ е целенасочено и всеобхватно развитие на медийната грамотност в България – както през каналите на държавната училищна мрежа, така и през проекти на неправителствения сектор.

Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Фонд Активни граждани България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието й се носи от Коалицията за медийна грамотност и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази уебстраница отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Фонд Активни граждани България.

Scroll to Top
Scroll to Top