logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Меките умения и емоционалната интелигентност

Няколко сектора, включително образованието, използват общите термини „социални и емоционални умения“ и „меки умения“ за обозначаване на широк набор от когнитивни, социални и емоционални компетенции, които влияят върху начина, по който децата и младежите взаимодействат помежду си, решават проблеми, вземат решения и се чувстват.

Ориентирането в често припокриващата се употреба на тези общи термини в и между сектори и държави може да представлява предизвикателство в създаването на работещи програми за развиване на умения. Образователната политика на USAID дефинира „социални и емоционални умения“ като „набор от когнитивни, социални и емоционални умения, които децата, младежите и възрастните изграждат чрез изрично, активно, фокусирано, последователно обучение и които им позволяват да разбират и управляват своите емоции, да си поставят и да постигат положителни цели, да чувстват и проявяват съпричастност към другите, да установяват и поддържат положително взаимоотношения и да вземат отговорни решения.” Социалните и емоционалните умения и тяхното развиване (учене) обикновено се разглеждат в контекста на разработването на програми за формалното и неформалното образование на всички нива на образованието система. Меките умения, от друга страна, са дефинирани в политиката на USAID като „широк набор от умения, начини на поведение и лични качества, които позволяват на хората да се ориентират ефективно в средата си, да се отнасят добре с другите, да се представят добре и да постигат целите си.” USAID използва понятието „меки умения“ най-вече по отношение на целите на програмите си за развитие на младежката работна сила, програмите за висше образование и в тези за междусекторно положително развитие на младите хора, в съответствие с визията на USAID за подпомагане на младите хора да бъдат здрави, продуктивни, участващи и ангажирани личности.

Таблица 1 Илюстративни меки умения, свързани с резултатите на работната сила

категорияУмения, нагласи
умения за мислене от по-висш порядъкРешаване на проблемиКритично мисленеВземане на решения
СамоконтролЗабавяне на удовлетворениетоКонтрол върху импулсивносттаНасочване и фокусиране на вниманиетоУправление на емоциитеРегулиране на поведението
социални уменияУважение към другитеИзползване на подходящо поведение според контекстаРазрешаване на
конфликти
комуникационни уменияОрално общуванеПисмено общуванеНевербално общуване
положителна себепредставаСамоувереностЛична ефикасностСамосъзнание и вярванияСамоуважениеБлагополучиеГордост

Меките умения са свързани с начина, по който хората общуват помежду си, когато трябва да извършват различни дейности заедно, решават проблеми и управляват работата си, докато емоционалната интелигентност е способността да се разбират и осъзнават собствените и чуждите чувства и емоционални преживявания. И двете понятия са част от по-голямото поле на некогнитивния домейн. Докато нарастването на понятията и теоретичните рамки в научната литература и политиките за утвърждаването и развиването на уменията в тази област чрез формалното и неформалното образование и ученето през целия живот допринася положително за изследванията и практиката по много начини, многото дефиниции може да имат и негативен ефект върху разбирането на домейна. Всяка дисциплина гледа към това научно поле от различен ъгъл и се отнася до различни аспекти на некогнитивната област, използвайки рамки, език и терминология, информирани от и специфични за нейните собствени цели, което може затруднява конвертирането на данните и изводите от изследванията в практиката. Рамки от различни дисциплини могат да се отнасят до едно и също умение или компетентност с различни имена; в други случаи едно и също име се използва за обозначаване на две концептуално различни умения. Рамките могат допълнително да се различават по отношение на типа конструкция, към която се отнасят – от умения, поведение и отношение до силните страни, добродетелните качества и отличителните черти на личността – което затруднява сравняването на отделни понятия през тях. Този проблем е анализиран в доклад от 2016 г. на колектив на EASEL Lab към Харвардското училище по образование, воден от Стефани Джоунс. В него са изведени следните полета, които попадат в/припокриват се с некогнитивната област.

 • Социално и емоционално обучение
 • Некогнитивни умения
 • Умения на 21-ви век
 • По-задълбочено учене
 • Готовност за колеж и кариера
 • Меки умения
 • Академично мислене
 • Характер
 • Действеност на учещите
 • Емоционална интелигентност
 • Неакадемични умения
 • Умение за заетост

За разлика от меките умения, твърдите умения (hard skills) са способности и компетентности, необходими за извършване на определена трудова дейност, обикновено придобити чрез труд, учене или обучение. Меките умения в по-голяма степен се формират и развиват чрез натрупването на житейски опит, паралелно с което се развива социално-емоционалната грамотност на човека, позволяваща интегрирането му в обществото, осъзнаването на собствената полезност и полезността на труда, талантите и уменията на другите, необходимостта да се допринася за реализирането на интересите на колкото се може повече хора в обществото, в т.ч. уязвими и непривилегировани групи и т.н. Едно от условията за последователното и ефективно развиване на меки умения е ранното въвеждане на подходящи дейности в училище (а и преди това) и структуриране на учебния процес по такъв начин, така че децата да се учат да взаимодействат помежду си и да формират представи за етиката в общуването между хората от момента, в който започва тяхната социализация.

В специализиран раздел на Harvard Graduate School of Education (Harvard GSE) са представени повече от 30 широко използвани неакадемични рамки, които попадат в обхвата на социалното и емоционалното учене и в които са включени меките умения, заложени като цели в геймплея на „Космически патрул“. Ясно е артикулиран проблемът с измерването на тези умения. За целите на това изследване като най-релевантна е оценена рамката на Организацията за икономическо сътрудничество за развитие за социални и емоционални умения на учениците в основното и средното училище, която има за цел да информира хора, участващи в разработването на политики, такива, заемащи ръководни позиции, както и заинтересовани страни в образованието, да проучи семейните и училищните фактори, които насърчават и възпрепятстват развитието на тези умения. Трябва да се има предвид, че някои от заложените в нея умения и нагласи се отключват и могат да бъдат измерени преди всичко от преподавателите, които не са само наблюдатели в учебния процес, а организират и ръководят протичането му с желаната динамика и разпределение на времето и вниманието на учениците между игра, предизвикателства (вкл. чрез игровизация) и дискусия.

Таблица 2 OECD Framework for Social and Emotional Skills

категорияУмения, нагласи
Изпълнение на задачиОриентация към постиженияПоемане на отговорностСамоконтролПостоянство
Емоционална регулацияУстойчивост на стресОптимизъмЕмоционален контрол
СътрудничествоЕмпатияДовериеВзаимодействие
НепредубеденостЛюбопитствоТолерантностТворчески подход
Ангажираност с другитеОбщителностУвереностЕнергия
Комбинирани уменияЛична ефикасностКритично мислене/
независимост
Саморефлексия/
Метапознание
Scroll to Top
Scroll to Top