logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Приложение на „Космически патрул“ в учебния процес по метода Учене, базирано на игра

Играта е разработена изцяло от българско студио, разпространява се безплатно без реклами в онлайн магазините за мобилни приложения на Google и Apple. Фондация „Лъчезар Цоцорков“ , с чиято подкрепа Коалиция за медийна грамотност осъществява програмата „Медийна грамотност онлайн – учене през целия живот“, стои идейно и финансово зад проекта.

„Космически патрул“ е мобилна видеоигра, предназначена за ученици между 8 и 12-годишна възраст, но подходяща и за по-големи ученици, създадена с основната цел да развива меките умения на децата и преди всичко уменията и позитивната нагласа за работа в сътрудничество (екипност, кооперативност), лидерство, изобретателност и любопитство (необходимост и стремеж към нови знания).

Развиването на меките умения на играещите е „кодирано“ в геймплея чрез:

Игралния режим – кооперативен – за двама играчи с различни, но равнопоставени и допълващи се роли – комуникация и сътрудничество

Предизвикателствата – различни по вид и трудност, нарастваща с изиграването на нивата – изобретателност, решаване на проблеми

Възнагражденията – по-добро представяне и място в ранглистата в зависимост от събраните точки – лидерство, постоянство, стратегическо мислене

Измерването на развитието на тези умения не е заложено в играта, поради което участието и лидерството в процеса на игра на учител (ментор), който да може да наблюдава и анализира динамиката на игралния процес, както и да го ръководи и разширява чрез допълнителни стимули и дискусия – е от ключово значение.

Образователният елемент в „Космически патрул“ е видим най-вече по отношение на предмета Физика (Човекът и природата) чрез физичните явления и закони, интегрирани в геймплея. Астрофизикът Камен Козарев участва в разработването на играта като консултант, като допринася за правдоподобното разгръщане на свят и игрално преживяване върху темата за космическите тела и гравитацията. Играейки играта учениците се отправят на приключение в космоса, където са заобиколени и взаимодействат с небесни тела като звезди, планети, астероиди и научават какво представляват черните дупки, докато навигират и преодоляват предизвикателства с нарастваща трудност в игрален свят, подчинен на законите на физиката.

Първата версия на „Космически патрул“ е публикувана на 20 декември 2020 г. Ученици от основно училище в гр. Бургас – Александър Георгиев-Коджакафалията, под ръководството на директора Михаил Ненов – участват в процеса на разработване на играта като бета тестери, давайки обратна връзка за грешки, недостатъци и възможности за подобрения.

Разработката на играта продължава и през следващите 18 месеца са отстранени всички установени проблеми, което позволява провеждането на пилотно тестване на приложението ѝ в реални учебни условия за учебен процес по метода учене чрез игра. Пилотното тестване се провежда през втория срок на учебната 2021/2022 г. в две паралелки четвъртокласници в средно общообразователно училище с разширено изучаване на чужди езици и изкуства „Сава Доброплодни в гр. Шумен под ръководството на д-р Ангел Ангелов – преподавател по компютърно моделиране и информационни технологии в училището. Той е отговорен както за координацията и организацията на часовете, така и за адаптирането на създадения наръчник за учители, предназначен за запознаване на участващите в него учители със самата игра и с възможностите да бъде използвана като допълваща учебния процес по преподаваните от тях предмети.

Основните препятствия пред учителите за по-широкото внедряване на видеоигри в учебния процес според тримата преподаватели, които участват в проекта и ръководят учебните занятия с „Космически патрул“, са:

недостатъчна обвързаност на игрите със заложените очаквани резултати в учебната програма, слаба мотивация (от страна на учителите) и това, че малка част от учениците имат платен достъп до Интернет, а училищният не е достъпен за тях. Преподавателите изтъкват следните причини за по-ниската мотивация на някои от децата, на които преподават, въпреки че като цяло и двете паралелки имат висок дял на мотивирани ученици:
(i) не е изградена необходимата нагласа в семейната среда,
(ii) начина на поднасяне на материала в учебниците, както и начина на протичане на часовете поради изискванията на образователната програма (урочни единици, честота и форма на изпитване, твърде голям брой ученици в един клас и др.).

Тримата преподаватели отдават нежеланието на някои от децата да сътрудничат с останалите (например не искат да участват в колективни проектни дейности нито в часовете, нито при самостоятелна работа) на следните фактори

  • В училище не успяваме да им обясним как да взаимодействат помежду си, как да си разпределят задачите, как заедно да търсят решения на трудностите, с които се сблъскват, как и защо е важно да печелят доверието и симпатиите на съучениците си
  • Възпитанието на децата е такова, че те са твърде големи индивидуалисти
  • Има други фактори на средата (освен семейството и училището), които влияят негативно на желанието и способността им да се сработват и съобразяват с други хора 

Всеки от преподавателите насърчава учениците, с които работи, да си помагат, двама провеждат дейности, при които разделят класа на групи, за да работят колективно в часа, веднъж седмично (което при един учебен час по предмета седмично означава във всеки час, докато при пет часа седмично – в 20% от времето), а един – веднъж месечно. Не всеки учител стимулира дискусии във всеки от часовете, а от проведените интервюта става ясно, че това се дължи до голяма степен на претовареността на учебната програма (много материал за кратко време). И тримата учители имат опит с провеждането на часове по все още не напълно наложили се методи на преподаване (като обърната класна стая), имат положителна нагласа към игрите и преди провеждането на часовете с играта декларират, че чрез включването на учебния процес на видеоигра, която е интересна за повечето учениците, очаквате позитивна промяна в тяхната инициативност. Двама от учителите изброяват много повече ползи, които изцяло покриват меките умения, заложени в играта – критично мислене, любопитство, изобретателност и желание за работа в екип.

Основни хипотези относно ползите от провеждане на учебни часове с „Космически патрул“ като ресурс и инструмент за учене, базирано на игра, в реални учебни условия в рамките на присъствен образователен процес с участието на ученици и учител/и, са:

Игралното преживяване от „Космически патрул“ развива меките на умения на учениците, което може да бъде използвано дори по-пълноценно и ефективно в учебни условия – чрез провеждане на часове по метода учене, базирано на игра (евентуално в съчетание с други методи)

Съдържателно, сюжетно и като механика „Космически патрул“ може да бъде съпътстващ инструмент за затвърждаване и надграждане на знанията на учениците по общообразователни дисциплини като български език, човекът и природата, технологии и предприемачество и компютърно моделиране (информационни технологии). За по-малки ученици – 2-3 клас – и по математика

Използването на „Космически патрул“ в образователния процес инициира и улеснява изграждането на междупредметни връзки

Изиграването на „Космически патрул“ в поредица часове по общообразователни дисциплини води до повишаване на мотивацията, ангажираността, участието и интереса към изучавания материал, към предметните полета като цяло и към търсенето и създаването на съдържание 

Използването на „Космически патрул“ по разработената и предложената чрез този проект методология ще бъде оценено позитивно от преподавателите като ефективно (може би дори най-ефективно като подход) в няколко направления: 

  • ангажиране и мотивиране на учениците да работят заедно
  • засилване на интереса към изучавания предмет
  • улеснено изграждане на междупредметни връзки
  • целенасочено развиване на меките умения на децата (което не е изрично нормирано като цел на формалното образование и се неглижира като търсен резултат и измерител за качествено образование)
  • затвърждаване и надграждане на знанията на децата по интересен и предпочитан от тях начин

Пилотното тестване е разработено като елемент от изследователски проект и подкрепено от създаването на множество допълнителни образователни и методологически материали, в т.ч. наръчници за учителите, анкетни карти за учители и ученици, презентации, шаблони за учителите и др. Чрез използваните качествени и количествени методи изследователския екип установява висока степен на доказване на работните хипотези.

Основният наръчник за учители можете да изтеглите от тук

Scroll to Top
Scroll to Top