Accents

Content moderation in Bulgaria: a conversation in Meta (highlights from the conference)

On September 13, 2022, Media Literacy Coalition Bulgaria and Meta hosted for the very time an event, co-organized by the Menlo Park-based big tech company and the leading non-governmental network organization dedicated to the development of media literacy in Bulgaria. The conference was dedicated to content moderation in local context and is the second case of partnership

Прочетете повече »
Accents

Media literacy in Germany and Bulgaria – what we learned from the 2022 multi-stakeholder expert meeting co-organized by MLC and FNF for Freedom

On October 11, Tuesday, Friedrich Naumann Freedom Foundation and Media Literacy Coalition Bulgaria (MLC) organized an expert meeting at which the challenges, perspectives and good practices in developing media literacy among citizens in Bulgaria and Germany were outlined. The event was held in a hybrid format and livestreamed on the MLC’s Facebook page. The discussion was focused on reaffirming the

Прочетете повече »
Accents

Media Literacy in Germany and Bulgaria: expert meeting 2022. Video and gallery

On October 11, Tuesday, Friedrich Naumann Freedom Foundation and Media Literacy Coalition Bulgaria (MLC) organized an expert meeting at which the challenges, perspectives and good practices in developing media literacy among citizens in Bulgaria and Germany were outlined. The event was held in a hybrid format and livestreamed on the MLC’s Facebook page. Watch the video recording of the conference

Прочетете повече »
Акценти

Медийната грамотност в Германия и България: експертна среща. Видеозапис и галерия

На 11 октомври, вторник, Friedrich Naumann Freedom Foundation и Коалиция за медийна грамотност България (КМГ) организираха експертна среща, на която бяха очертани предизвикателствата, перспективите и добрите практики в развитието на медийната грамотност сред гражданите в България и Германия. Събитието се проведе в хибриден формат и се предаваше на живо на страницата на КМГ във Facebook. Вижте видеозаписа на

Прочетете повече »
Accents

A conversation with Kristina Hristova from the Media Literacy Coalition about the importance of understanding where, what and how to read

A good education is the foundation of a healthy civil society. When I say good, I don’t mean an education that prepares children to excel at worldwide science olympiads, but an education that prepares them for real life – how to understand the information that surrounds us, how to analyze it, how to take a

Прочетете повече »
Акценти

Разговор с Кристина Христова от Коалицията за медийна грамотност и за значението да разбираш къде, какво и как четеш

Доброто образование е в основата на здравото гражданско общество. Като казвам добро, нямам предвид образование, което подготвя бъдещи звезди на световни олимпиади, а образование, което дава подготовка за реалния живот – как да възприемаме информацията около нас, как да я анализираме, да вземаме позиция, да можем да я защитаваме с аргументи, да разпознаваме механизмите на демокрацията, да си

Прочетете повече »
Акценти

България е на 33-то място от 41 държави в Индекса на медийната грамотност за 2022

Марин Лесенски: Обществата, които са най-уязвими към въздействието на фалшивите новини, са в същото време и най-малко загрижени от разпространението и въздействието на дезинформацията Финландия, Норвегия, Дания и Естония са европейските държави с най-добри показатели, а обществата в Грузия, Северна Македония и Косово са с най-слаби съпротивителни сили срещу негативното въздействие на фалшивите новини и дезинформацията

Прочетете повече »
Акценти

Съвместна кампания срещу дезинформацията на Meta и Коалицията за медийна грамотност

Всеки може да допусне грешка, когато тълкува и цитира данни и твърдения за факти. Поради популярността им социалните мрежи са един от основните инструменти за разпространение на подвеждаща информация сред потребителите в особено големи мащаби. За мисинформация говорим тогава, когато разпространението на невярна или подвеждаща информация не е продиктувано от намерение да се нанесе вреда или когато

Прочетете повече »
Акценти

Factcheck.bg се присъедини към Международната мрежа на проверителите на факти

Платформата за проверка на факти в България Factcheck.bg стана част от Международната мрежа на проверителите на факти (IFCN) към Института за медийни изследвания Пойнтер в САЩ. IFCN дава възможност за работа в мрежа, изграждане на капацитет и сътрудничество между медийните организации на международно ниво като обединява около 100 организации чрез застъпничество, възможности за финансиране, обучения и събития. За да

Прочетете повече »
News

Citizens of Stara Zagora participated in media literacy training with journalist Velizara Tsoneva

On 24 June at the State Puppet Theatre in the town of. On June 24, Stara Zagora hosted a training on the Media Literacy Online – Lifelong Learning program of the Media Literacy Coalition and the Lachezar Tsotzorkov Foundation. 11 people increased their skills to distinguish credible from unreliable sources of information, to recognize fake

Прочетете повече »
Новини

Европейска инициатива за безопасен интернет – България организира обучение за родители

European Safe Online Initiative е проект, който стъпва върху опита на фламандската инициатива за безопасен онлайн, прилагана в по-широкия контекст на Европейския съюз и по-специално от представители на пет държави от ЕС: Белгия, България, Кипър, Гърция и Румъния. Основна цел на проекта е повишаването на информираността и подготвеността на родителите по теми, свързани с интересите

Прочетете повече »

Меките умения и емоционалната интелигентност

Няколко сектора, включително образованието, използват общите термини „социални и емоционални умения“ и „меки умения“ за обозначаване на широк набор от когнитивни, социални и емоционални компетенции, които влияят върху начина, по който децата и младежите взаимодействат помежду си, решават проблеми, вземат решения и се чувстват. Ориентирането в често припокриващата се употреба на тези общи термини в

Прочетете повече »
Scroll to Top
Scroll to Top