logo-coalition-final-WT-transperant_Square_1000x1000

Медийна грамотност за всички европейски граждани – цел и средство в плановете за действие за медиите и демокрацията на ЕК

Медийната грамотност трябва да бъде интегрирана в училищните програми, за да се даде възможност на децата да използват отговорно медийните услуги и да бъдат по-добре подготвени да се справят със заплахите на онлайн насилието и дезинформацията. Това е едно от заключенията, включени в Плана за действие в подкрепа на възстановяването и трансформацията на медиите на Европейската комисия, представен на 3 декември 2020 – едновременно с Плана за действие за европейската демокрация, чрез който Комисията представя пакет от мерки за насърчаване на свободни и честни избори, укрепване на свободата на медиите и борба с дезинформацията.

Развитието на медийна грамотност е едно от действията (9. Овластяване на гражданите) на Плана за медиите в контекста на въвеждането на разпоредбите на третата ревизия на Директивата за аудиовизуалните медийни услуги в националните законодателства, в което повечето държави се „движат“ със закъснение. Директивата предвижда държавите членки да насърчават и да предприемат мерки за развитие на умения за медийна грамотност на гражданите от всички възрасти и по отношение на всички видове медии (съображение 59) и да докладват на Комисията за тези мерки въз основа на насоките на Комисията, определящи обхвата на тези доклади. Платформите за видеосподеляне, от своя страна, също трябва да въведат ефективни мерки и инструменти за медийна грамотност и да повишат информираността на потребителите за тези мерки и инструменти.

Ефективното прилагане на тези разпоредби на ДАВМУ е от ключово значение за по-нататъшното развитие на уменията за медийна грамотност и за подобряване на достъпността на съдържание в държавите членки, подчертава Комисията. За да се гарантира практическото прилагане на новите задължения, особено в онлайн среда, Комисията, заедно с Европейската група на националните медийни регулатори (ERGA) и други експерти, в диалог с платформите за видеосподеляне (ПВС), ще разработи инструментариум за подобряване на информираността на потребителите, подобряване на техните умения за критично мислене и вземане на решения и за подпомагане на потребителите да достигат до по-голямо разнообразие от медийно съдържание, налично в ПВС.

Тази инициатива се очаква да бъде особено полезна за по-младите потребители, които трябва да участват изцяло в нейното развитие. За тази цел Комисията ще създаде специален съвет за обсъждане на идеи, съставен от ученици, студенти и млади журналисти, за да тества и популяризира инструментариума. Съветът ще бъде балансиран по пол, приобщаващ и с широко участие на представители на различни групи. Такъв подход ще гарантира, че инструментариумът отговаря ефективно на нуждите на по-младите потребители и допълнително ги овластява в онлайн среда, включително по отношение на справянето със стереотипите, изградени върху пола, културата, религията или сексуалните предпочитания. Прилагането на инструментариума също ще бъде част от докладите за медийна грамотност на ДАВМУ, чийто обхват ще бъде определен чрез насоките на Комисията, които ще бъдат издадени през 2021 г.

Като част от тези действия Комисията ще разшири усилията си и в следващото издание на Европейска седмица на медийната грамотност, така че да увеличи въздействието и обхвата на тази инициатива, чието начало бе поставено през 2019 година. В този контекст Комисията ще проучи потенциалното по-нататъшно сътрудничество със съответните международни организации като UNESCO. Предложените действия ще бъдат съобразени с и допълващи целите на Плана за действие в областта на цифровото образование 2021-2027, а осигуряването на академична свобода във висшите учебни заведения е в основата на всички политики за висше образование, разработени на равнище ЕС.

Медийната грамотност е изведена като ключов елемент в борбата с дезинформацията и в Плана за действие на Комисията за европейската демокрация. Планът е изграден върху три стълба, пряко свързани с ролята и значението на медиите и активното гражданство чрез взаимодействие с медийно съдържание – (i) защита на честните избори и насърчаване на демократичното участие, (ii) укрепване на медийната свобода и медийния плурализъм и (iii) противодействие на дезинформацията. Медийната грамотност е онази ефективна способност, която помага на гражданите от всички възрасти да се ориентират в средата на новините, да идентифицират различните видове медии и начините, по които функционират, да имат критично разбиране за социалните мрежи и да вземат информирани решения, казва се в документа. Уменията за медийна грамотност помагат на гражданите да проверят информацията, преди да я споделят, да разберат кой стои зад нея, какви са механизмите на разпространението й. Цифровата грамотност, от своя страна, позволява на хората да участват разумно, безопасно и етично в онлайн среда.

В Плана за действие на Комисията за европейската демокрация Комисията се ангажира да увеличи усилията си за укрепването на медийната грамотност като продължи да подкрепя националните кампании за медийна грамотност. За осъществяването на тази цел Комисията разчита на сътрудничеството си с Европейската обсерватория за цифрови медии (EDMO) и на Експертната група по медийна грамотност. EDMO и мултидисциплинарната общност, координиранa от нея, ще предоставят подкрепа на националните кампании за медийна грамотност, каквато е „Дни на медийната грамотност“ на Коалицията за медийна грамотност, провеждана ежегодно от 2018 година насам. Чрез работата на своите национални центрове, EDMO ще идентифицира конкретни проблеми, които трябва да бъдат решени, а Комисията ще работи за разработване на общи насоки за учителите и служителите в образователния сектор за повишаване на тяхната цифрова грамотност и устойчивост на дезинформацията чрез образование и обучение, както е посочено в Плана за действие в областта на цифровото образование.

В този контекст Комисията ще търси диалог с множество заинтересовани страни, включително гражданското общество, европейските технологични компании и доставчици, националните власти, Експертната група за медийна грамотност, EDMO, телевизионни оператори, родители, студенти и млади хора. Комисията ще подкрепя участието на журналисти в дейности по медийна грамотност, по-специално чрез инициативи „обратно на училище“, в рамките на които представят спецификата на работата си и ролята на медиите пред ученици от различни възрасти.

Подкрепата за гражданското общество (включително чрез финансиране) ще бъде ключов елемент от действията за справяне с дезинформацията, посочва се още в документа. Чрез различни програми, които ще бъдат реализирани през новия финансов период, по-специално предложената програма за права и ценности за периода 2021-2027, Комисията ще подкрепя инициативи, насочени към подпомагане на представители на гражданското общество за участие в публичния дебат.

Scroll to Top
Scroll to Top